Miljöpolicy Optidev AB

Optidev ska vara en föregångare och pådrivare när det gäller miljöhänsyn inom de branscher vi verkar. Vi ska arbeta för att förbättra vår miljöprestanda och förebygga risker som kan leda till negativ miljöpåverkan samt för att säkerställa att vi alltid uppfyller gällande miljölagstiftning.

Vår miljöpåverkan ligger framförallt inom områdena inköp och leverans av produkter och tjänster, där vi kommer att arbeta aktivt med att minska vår negativa påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Erfarenhet, kunskap och information

 • Säkra långsiktig miljökompetens i företaget
 • Säkerställa att vi förstår och inför tillämpliga författningskrav

Leverantörs- och entreprenörstjänster

 • Styra mot att anlita leverantörer med infört miljöarbete
 • Inspirera och påverka leverantörer till systematiskt miljöarbete

Inköp och resursanvändning

 • Köpa produkter och tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan
 • Minimera användningen av förbrukningsmaterial

Avfall och farligt avfall

 • Sortera och säkerställa omhändertagande av farligt avfall
 • Källsortera övrigt avfall så långt det är praktiskt möjligt

Hantering av kemiska produkter

 • Ha en säker hantering och användning av de kemiska produkter vi har i verksamheten

Energi- och vattenanvändning

 • Kontinuerligt se över vår energianvändning och aktivt arbeta för att minska vår förbrukning

Fordon och resor

 • Resa miljövänligt i möjligaste mån
 • Möjliggöra möten och arbete på distans

Transporter

 • Styra mot minimering och effektivisering av transporter samt välja fordon med bästa miljöprestanda

Optidev är miljödiplomerat

Vi är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas krav. För att bli miljödiplomerad behöver man ha ett miljöledningssystem på plats och uppfylla Svensk Miljöbas kravstandard. Miljöledningssystemet är ett verktyg som hjälper till att skapa ordning och reda i miljöarbetet, samtidigt som det bidrar till att minska verksamhetens miljöbelastning. Varje år kontrollerar externa revisorer att kraven för miljödiplomeringen uppfylls.

Robusta mobilitetslösningar för framtiden